پروکساید آلی

پراکسیدهای آلی ترکیبات شیمیایی واکنش پذیری هستند که به دلیل تولید رادیکال های آزاد به طور گسترده به عنوان آغازگر در فرآیندهای پلیمریزاسیون استفاده می شوند.

متیل اتیل کیتون پراکسید، سیکلوهگزانون پراکسید، بنزوئیل پراکسید، دی کیومیل پراکسید، کیومیل هیدروپراکسید برای پخت رزینهای پلی استر غیر اشباع، اکریلیک، سیلیکونی و غیره و ترکیبات گوناگون آنها با منومرها غیر اشباع مانند استایرن، اکریلات ها و غیره استفاده می شوند.

dibenzoyl peroxide
MEKP
MEKP
Cumyl hydroperoxide
Dicumyl peroxide
Dicumyl peroxide

Dicumyl peroxide

Chemical name

80-43-3

.Cas No

C18H22O2

Molecular formula

270.37

Molecular weight

Cumyl hydroperoxide

Chemical name

80-15-9

Cas No.

C9H12O2

Molecular formula

152.19

Molecular weight

CHP