پیگمنت فتوکرومیک

توضیحات : مواد فتوکرومیک به نوعی از مواد گفته می شود که پس از تحریک شدن توسط منبع نور، می تواند تغییر رنگ دهد.  نحوه ی تغییر رنگ:  رنگدانه فتوکرومیک در فقدان نور UV بی رنگ است.  هنگامی که پیگمنت در معرض نور خورشید / نور uv قرار می گیرد،بیشتر بخوانید